fbpx

Ochrana osobných údajov & Cookies politika

Ochrana osobných údajov

Oboznámenie dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa Článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) u prevádzkovateľa tgb s. r. o., Krosnianska 93, 040 22 Košice
Účel spracúvania osobných údajov je: plnenie povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich z kúpno-predajných vzťahov, vedenie užívateľského účtu
Právny základ spracúvania osobných údajov je: osobitný zákon SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, súhlas dotknutej osoby podľa Čl. 6, ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.
Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo kupujúceho a budú uchovávané po dobu nevyhnutnú podľa platných právnych predpisov SR alebo po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov v závislosti od právneho základu spracúvania osobných údajov kupujúceho. 
Spracovateľom osobných údajov sú osoby poverené doručením objednaného tovaru. 
Kupujúci ako dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré si môže uplatniť v prípade určeného právneho základu na základe Článku 15 až 22 GDPR, § 21 – 27 zákona o ochrane osobných údajov:
1. Získanie potvrdenia o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a kópiu spracúvaných osobných údajov.
2. Opravu nesprávnych/neaktuálnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.
3. Vymazanie osobných údajov po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov; po zániku účelu spracúvania  osobných údajov; v prípade nezákonného spracúvania osobných údajov; po namietaní spracúvania.
4. Obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť; osobné údaje sú nesprávne a dotknutá osoba nežiada o ich vymazanie.
5. Získanie osobných údajov od prevádzkovateľa v zrozumiteľnej, bežne využívanej forme a následne tieto osobné údaje preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom bránil.
6. Namietať proti spracúvaniu osobných údajov pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa a namietať proti profilovaniu (vyhodnotenie osobných znakov a charakteristík dotknutej osoby pre potreby analýzy dotknutej osoby).
 
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti, preto je možné ho kedykoľvek odvolať a to buď úplne, alebo čiastočne bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania. Odvolanie súhlasu by malo obsahovať: identifikačné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia), identifikačné údaje prevádzkovateľa (názov, adresa), vyjadrenie dotknutej osoby, že si neželá, aby sa jej osobné údaje naďalej spracúvali pre účel, na ktorý bol súhlas predtým daný, vlastnoručný podpis dotknutej osoby.
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné odoslať elektronicky [email protected] alebo v písomnej forme na adresu prevádzkovateľa tgb s. r. o., Krosnianska 93, 040 22 Košice.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva kontaktovaním prevádzkovateľa osobne, poštou alebo elektronicky ([email protected]). Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov u prevádzkovateľa je nezákonné, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, [email protected]).
 

SK & CZ A WORLDWIDE SHIPPING

Doručenie v rámci Slovenska 1-5 pracovných dní (Česko 3-7 pracovných dní). Worldwide shipping na požiadanie.

VYSOKÁ KVALITA

Ponúkame iba poctivo vyberané, vysoko kvalitné tričká, mikiny a ostatné produkty.

POŠTOVNÉ NAD 50 EUR ZDARMA

Ak nakúpite v našom e-shope tovar v hodnote nad 50 eur, poštovné máte ZADARMO.

bezpečné platby

Vaše osobné údaje nebudú nikdy odovzdané tretím stranám a zneužité.