fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

2. CENA TOVARU

3. OBJEDNÁVKA TOVARU

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

5. DODACIE PODMIENKY

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU 7. VÝMENA TOVARU

8. REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

10.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

1.1 Predávajúci je spoločnosť:
Obchodné meno: tgb s. r. o.
Sídlo podnikania: Krosnianska 93, 04022 Košice, Slovenská republika
zapísaná v obchodnom registri:
IČO: 55709001
DIČ: 2122068784

Kontakt na predávajúceho:
Tel.: +421 951 337 627, e-mail: [email protected], web: tvojetricko.sk (ďalej len „predávajúci”)

tgb s. r. o., Krosnianska 93, 04022 Košice, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice.

1.2 Adresa pre reklamácie, výmenu a vrátenie tovaru je : tgb s. r. o. , Krosnianska 93, 04022 Košice

1.3 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, P.O. Box A-35, 040 65 Košice 1.

1.4 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.5 Používaním webstránky predávajúceho tvojetricko.sk

a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. CENA TOVARU

2.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

2.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné.

2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu a platbu, podľa toho, aký spôsob doručenia a platenia si kupujúci vyberie.

2.4 Základné balné je zahrnuté v cene dopravy.

3. OBJEDNÁVKA TOVARU

3.1 Tovar môže kupujúci objednať prostredníctvom nákupného košíka na internetovej adrese predávajúceho tvojetricko.sk a emailom: [email protected]

3.2 Po odoslaní a zaplatení objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5 Zrušenie zaplatenej objednávky je zo strany kupujúceho možné do 12 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. Následne predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho a to najneskôr do 7 dní.

3.6 Zrušenie objednávky na dobierku je zo strany kupujúceho možné do 12 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Postup zrušenia je rovnaký ako v bode 3.5 týchto obchodných podmienok.

3.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť…).

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci:

a) v hotovosti na dobierku

b) bezhotovostne platobnou kartou

c) bezhotovostne platobnou kartou cez Apple pay alebo Google pay

4.2 Informácie ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom

objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

4.3 Platba je možná iba v mene EUR.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EÚ odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

5.2 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5.3 Dodacia lehota na ponúkaný tovar je vo väčšine prípadov do 3-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 10 pracovných dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.

O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo e- mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.

5.4 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

5.5 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej a Českej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností

v objednávke:

a) Slovenská pošta (2,99 EUR, objednávka nad 50EUR ZADARMO – objednávky Slovensko)

b) Slovenská pošta s dobierkou (4,49 EUR, objednávka nad 50EUR ZADARMO – objednávky Slovensko)

c) Slovenská pošta (4,99 EUR, objednávka nad 50EUR ZADARMO – objednávky Česko)

d) Slovenská pošta s dobierkou (5,99 EUR, objednávka nad 50EUR ZADARMO – objednávky Česko)

e) Kuriér (4,99 EUR – objednávky Slovensko)

f) Kuriér (5,99 EUR – objednávky Česko)

f) Zásielkovňa (2,99 EUR – objednávky Česko)

f) Zásielkovňa (2,99 EUR – objednávky Česko)

5.6 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.

5.7 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

5.8 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU

6.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 §7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mailom). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na web-stránke v sekcii Reklamácia a vrátenie tovaru.

6.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy, vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravcu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

6.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľov dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

6.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 6.4 týchto Obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený.

6.8 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

6.9 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

7. VÝMENA TOVARU

7.1 V prípade, že kupujúcemu bol doručený tovar, ktorý mu veľkostne, proporčne alebo inak nevyhovoval, prípadne mu predávajúci zaslal nesprávny tovar, kupujúci môže žiadať o výmenu tovaru.

7.2 Kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu do 14 dní od doručenia s dokladom o kúpe a s vyplneným výmenným formulárom.

7.3 Vymieňaný tovar musí byť s pôvodnými štítkami, nevypratý, nepoškodený a nenosený.

7.4 Kupujúci je povinný si vybraný tovar rezervovať prostredníctvom novej objednávky na web-stránke predávajúceho.

7.5 Podrobnejší postup pri výmene tovaru je zverejnený v sekcii Reklamácia a vrátenie tovaru.

8. REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

8.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu.

8.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s faktúrou, prípadne s dodacím či záručným listom. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby a vypísaný formulár, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie na TU.

8.6 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 14 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim, resp. Prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

8.7 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:

a) Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným reklamačným formulárom.

b) V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

 c) Adresa pre zasielanie reklamácií:
tgb s. r. o.
Krosnianska 93
040 22 Košice

8.8 V prípade že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.

8.9 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, prípadne vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

9.1 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní́ odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. Z. O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2 Príslušným objektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

s predávajúcim je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, P.O. Box A-35, 040 65 Košice 1., www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk)

9.3 Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

9.4 Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO”) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, P.O. Box A-35, 040 65 Košice 1.

10.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorneho trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v zneni neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3 Zaškrknutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

10.4 Tieto obchodné podmienky sú platné od 13. 2. 2020

SK & CZ A WORLDWIDE SHIPPING

Doručenie v rámci Slovenska 1-5 pracovných dní (Česko 3-7 pracovných dní). Worldwide shipping na požiadanie.

VYSOKÁ KVALITA

Ponúkame iba poctivo vyberané, vysoko kvalitné tričká, mikiny a ostatné produkty.

POŠTOVNÉ NAD 50 EUR ZDARMA

Ak nakúpite v našom e-shope tovar v hodnote nad 50 eur, poštovné máte ZADARMO.

bezpečné platby

Vaše osobné údaje nebudú nikdy odovzdané tretím stranám a zneužité.